Cennik i płatności

  • Cena tłu­ma­cze­nia waha się w gra­ni­cach od 0,16zł do 0,32 zł netto za 1 słowo tek­stu źró­dło­wego w zależ­no­ści od rodzaju tek­stu i warun­ków zle­ce­nia (np. ter­minu reali­za­cji, warun­ków płatności).
  • Cena korekty/edycji tek­stu waha się: od 0.10 zł do 0,16 zł netto za 1 słowo lub wynosi 100 zł netto za godzinę.
  • Zle­ce­nia „nie­sza­blo­nowe” np. two­rze­nie tre­ści na stronę inter­ne­tową, copyw­ri­ting, trans­cre­ation, są wyce­niane indywidualnie.

Przy drob­nych zle­ce­niach mini­malną stawką jest 100 zł (np. poni­żej 250 słów tek­stu źró­dło­wego w przy­padku tłu­ma­cze­nia tek­stu). Zasto­so­wa­nie mini­mal­nej stawki wynika z faktu, że czyn­no­ści admi­ni­stra­cyjne (np. wysta­wie­nie fak­tury, ewi­den­cja księ­gowa itp.) doty­czące każ­dego zle­ce­nia są jed­na­kowe bez względu na jego wielkość.

Zachę­cam do wypeł­nie­nia for­mu­la­rza z prośbą o bez­płatną wycenę lub do skon­tak­to­wa­nia się ze mną bez­po­śred­nio, aby otrzy­mać wycenę swo­jego zle­ce­nia. Szcze­gó­łowe warunki płat­no­ści pod­le­gają negocjacji.

Metoda płat­no­ści: prze­lew ban­kowy, Money­bo­okers lub PayPal.

Spo­sób roz­li­cze­nia: fak­tura VAT (stawka VAT w Pol­sce: 23%).