Oferta

Rodzaje usług

Kom­bi­na­cja języ­kowa: z języka angiel­skiego na język polski.

  • tłu­ma­cze­nie tek­stów oraz loka­li­za­cja stron internetowych
  • korekta, edy­cja, wery­fi­ka­cja tekstów

Rodzaje tek­stów

Przy­kłady regu­lar­nie tłu­ma­czo­nych i edy­to­wa­nych tekstów:

  • umowy i kontrakty
  • doku­menty finansowe
  • mate­riały rekla­mowe i marketingowe
  • strony inter­ne­towe
  • kor­po­ra­cyjne zbiory zasad, regu­la­cje i opisy procedur