O moich usługach

W swo­jej pracy dokła­dam wszel­kich sta­rań, aby zapew­nić klien­tom jak naj­wyż­szą jakość obsługi i dostar­cza­nych tek­stów. Na wysoką jakość skła­dają się:

  • ter­mi­no­wość — prace są zawsze reali­zo­wane w wyzna­czo­nym ter­mi­nie. Czas reali­za­cji jest czę­sto bar­dzo krótki. Moja dzienna wydaj­ność, w zależ­no­ści od kon­kret­nego zle­ce­nia, to 2000–4000 słów dziennie.
  • kwa­li­fi­ka­cje i fachowa wie­dza — wyko­nuję usługi zgod­nie ze swo­imi kwa­li­fi­ka­cjami, które stale pod­no­szę. Nigdy nie podej­muję się wyko­na­nia tłu­ma­cze­nia, do któ­rego potrzebne są inne kwalifikacje.
  • sprawna komu­ni­ka­cja - klienci mogą się ze mną kon­tak­to­wać na wiele róż­nych spo­so­bów i gwa­ran­tuję, że nigdy nie „zapa­dam się pod zie­mię”. Wszyst­kie prace wyko­nuję będąc w sta­łym kon­tak­cie z klien­tem. Mój czas reak­cji na wia­do­mość email w dzień robo­czy to naj­czę­ściej kilka minut. Można się ze mną kon­tak­to­wać przez Skype oraz zawsze przez tele­fon komórkowy.
  • pouf­ność — powie­rzone mi dane są bez­pieczne i w żad­nym wypadku nie są udo­stęp­niane oso­bom trze­cim. Na życze­nie zawie­ram z Klien­tami umowę o zacho­wa­niu poufności.
  • fachowa lite­ra­tura — reali­zu­jąc powie­rzane mi zada­nia korzy­stam nie tylko z zaso­bów inter­netu, które czę­sto bywają ogra­ni­czone. Dys­po­nuję fachową lite­ra­turą i słow­ni­kami, które pozwa­lają mi mieć pew­ność, że trudne ter­miny zostały prze­tłu­ma­czone prawidłowo.
  • spe­cja­li­styczne opro­gra­mo­wa­nie — w swo­jej pracy korzy­stam z wielu róż­nych apli­ka­cji, które pod­no­szą wydaj­ność i poma­gają zapew­nić wysoką jakość tłu­ma­cze­nia. Korzy­stam z naj­now­szego opro­gra­mo­wa­nia CAT (pakiety SDL Tra­dos Stu­dio 2009, SDL Tra­dos Fre­elance 2007 Suite, SDLX), dzięki któ­remu zacho­wana zostaje zgod­ność ter­mi­no­lo­gii w róż­nych doku­men­tach od jed­nego klienta lub w ramach jed­nego zle­ce­nia. Uży­wam pro­gra­mów z pakietu MS Office 2007, pro­gra­mów do obróbki pli­ków gra­ficz­nych (Corel­DRAW Suite) oraz pli­ków pdf (PDF Suite). Moje kom­pu­tery zabez­pie­czone są pakie­tami anty­wi­ru­so­wymi Kasper­sky. Korzy­stam z sys­te­mów ope­ra­cyj­nych Win­dows 7, Vista i XP.
  • wypo­sa­że­nie biu­rowe — szyb­kie i pra­wi­dłowe wyko­na­nie tłu­ma­cze­nia jest trudne bez odpo­wied­niego zaple­cza tech­nicz­nego. Dys­po­nuję 2 kom­pu­te­rami, 1 lap­to­pem, 4 moni­to­rami LCD (22 i 19 cali), lase­rową dru­karką, ska­ne­rem, kse­ro­ko­piarką, fak­sem, szyb­kim (6MB) łączem inter­ne­to­wym, mobil­nym łączem inter­ne­to­wym, zewnętrz­nymi dys­kami twar­dymi oraz wła­snym ser­we­rem ftp. Dzięki temu mogę zapew­nić bez­pie­czeń­stwo danych i cią­głość pracy a moi klienci nie muszą oba­wiać się nie­prze­wi­dzia­nych zda­rzeń loso­wych (regu­lar­nie wyko­ny­wane są kopie zapa­sowe, zapew­nione jest nie­za­leżne pod­trzy­ma­nie napięcia).