Specjalizacja

Spe­cja­li­zuję się w nastę­pu­ją­cych dziedzinach:

  • biz­nes i gospo­darka (np. biz­nes plany, doku­men­ta­cja i pro­ce­dury kor­po­ra­cyjne itp.)
  • mar­ke­ting i reklama (np. mate­riały mar­ke­tin­gowe i rekla­mowe, m.in. loka­li­za­cja stron internetowych)
  • finanse i księ­go­wość (np. spra­woz­da­nia finan­sowe, pro­ce­dury księ­gowe itp.)
  • tłu­ma­cze­nia praw­ni­cze (np. w zakre­sie prawa han­dlo­wego, umowy i kon­trakty itp.)