Doświadczenie

Pra­cuję jako tłu­macz od 2003 roku, a od 2005 roku zaj­muję się tym w peł­nym wymia­rze godzin.

Moimi klien­tami są zarówno małe firmy, jak i mię­dzy­na­ro­dowe kor­po­ra­cje. Ponadto pra­cuję na zle­ce­nie insty­tu­cji rzą­do­wych i samo­rzą­do­wych oraz orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych z róż­nych kra­jów. Współ­pra­cuję z wie­loma agen­cjami tłu­ma­czeń z całego świata. Listę nie­któ­rych z moich klien­tów można zna­leźć w dziale Klienci.

Poni­żej znaj­dują się przy­kłady opi­nii moich klien­tów na temat mojej pracy:

  • Bar­dzo pro­fe­sjo­nalne podej­ście. Bez wąt­pie­nia jeste­śmy zain­te­re­so­wani kon­ty­nu­owa­niem współ­pracy.
    (Euro­lo­gos Lis­boa — Portugalia)
  • Dosko­nały tłu­macz i świet­nie się z nim współ­pra­cuje.
    (All Lan­gu­ages — Kanada)
  • Z przy­jem­no­ścią będziemy współ­pra­co­wać z Witol­dem. Uwa­żamy, że cechuje go pro­fe­sjo­nalne podej­ście, punk­tu­al­ność oraz dokład­ność.
    (Sham­rock Trans­la­tions — Irlandia)

Powyż­sze i inne opi­nie oraz dodat­kowe infor­ma­cje na mój temat można zna­leźć odwie­dza­jąc mój pro­fil ProZ. Pro­szę o kon­takt, jeżeli są Pań­stwo zain­te­re­so­wani innymi refe­ren­cjami doty­czą­cymi mojej pracy, a z przy­jem­no­ścią udo­stęp­nię je na Pań­stwa życzenie.