Klienci

istock_000007289757small-1024x768

Poni­żej znaj­duje się lista nie­któ­rych moich klien­tów z całego świata (nie­które z nazw są aktyw­nymi łączami pro­wa­dzą­cymi do otwie­ra­ją­cych się w nowym oknie stron inter­ne­to­wych danych orga­ni­za­cji):