O mnie

Jestem tłu­ma­czem języka angiel­skiego spe­cja­li­zu­ją­cym się w tłu­ma­cze­niu doku­men­tów zwią­za­nych z biz­ne­sem i eko­no­mią. Moim języ­kiem ojczy­stym jest język polski.

Stu­dia magi­ster­skie na Aka­de­mii Eko­no­micz­nej i pody­plo­mowe stu­dia w zakre­sie prze­kładu na Uni­wer­sy­te­cie Wrocławskim

  • Magi­ster eko­no­mii Uni­wer­sy­tetu Eko­no­micz­nego we Wrocławiu
  • Ukoń­czone Pody­plo­mowe Stu­dium Prze­kładu na wydziale filo­lo­gii angiel­skiej Uni­wer­sy­tetu Wrocławskiego.

Czło­nek TEPIS i posia­dacz tytułu Cer­ti­fied PRO w bran­żo­wym ser­wi­sie tłu­ma­czy ProZ.com

7 lat doświad­cze­nia jako tłumacz

  • Pro­wa­dzona przeze mnie firma Ling Vita powstała w 2003 roku i od tego czasu zaj­muje się świad­cze­niem usług lin­gwi­stycz­nych (spe­cja­li­styczne tłu­ma­cze­nia i szko­le­nia językowe).
  • Od 2005 roku jako tłu­macz pra­cuję w peł­nym wymia­rze godzin i tłu­ma­cze­nia są naj­waż­niej­szą czę­ścią mojej dzia­łal­no­ści. Doświad­cze­nia w zakre­sie tłu­ma­czeń opi­sane są bar­dziej szcze­gó­łowo w dziale Doświad­cze­nie.